Duurzaam bodembeheer

De landbouw staat voor flinke uitdagingen, zoals een veranderend klimaat met droogte of juist te veel neerslag, en steeds minder beschikbare gewasbeschermingsmiddelen. Het belang van een gezonde en vitale bodem wordt daardoor steeds duidelijker. Het in standhouden of verbeteren van de bodemgezondheid, door middel van duurzaam bodembeheer is een van de vele uitdagingen voor agrarische ondernemers. Ook is duurzaam beheer van de bodem essentieel voor het landelijke gebied en maatschappelijke opgaven rond schoon water, biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. 

Een gezonde bodem

De bodem is een complex, levend geheel: enerzijds robuust, maar anderzijds ook kwetsbaar. Het is de basis onder ieder grondgebonden landbouwbedrijf. Een goed functionerende bodem levert opbrengsten op voor de boer, voedt het bodemleven, zorgt voor een goede waterhuishouding en is weerbaar tegen ziekten en plagen. 

De bodem draagt ook bij aan belangrijke maatschappelijke diensten zoals koolstofvastlegging voor klimaatmitigatie, nutriëntenkringloop, waterregulatie en behoud van biodiversiteit. Bij boeren spelen juist thema’s als mineralenvoorziening, organische-stofmanagement, water vasthouden, bodemweerbaarheid en bodemleven. En met deze aspecten gaan we dan ook aan de slag in ons praktijkgerichte onderzoek. Door het gebruik van praktische instrumenten werken we samen met boeren aan een gezonde bodem. Op deze manier geven we invulling aan zowel vragen vanuit de boerenpraktijk als vanuit het bedrijfsleven en overheden.

Centraal in onze projecten staan doelstellingen zoals:

  • Optimalisatie van bodembeheer in de praktijk van de akkerbouw, groenteteelt en grasland
  • Beheer van bodems in de regeneratieve en biologische landbouw
  • Bodembeheer in relatie tot de klimaat-, biodiversiteit- en wateropgaven
  • Management van nutriëntenkringlopen en bemesting
  • Monitoring en duiding van bodemkwaliteit, bodemleven en mineralen in relatie tot beheer

Brede expertise

Wij hebben een team van onderzoekers met uiteenlopende expertises en veel kennis op het gebied van bodems in het landelijke gebied.  Samen met ondernemers in praktijkonderzoek genereren we kennis en werken we aan innovaties die een duurzaam beheer van de bodem mogelijk maken. Verder werken we aan maatschappelijke en praktische opgaven gericht op innovaties en onderzoek. Daarbij benaderen we vraagstukken integraal en met het oog op de boer en de praktijk. 

Meer informatie

Expertise, wetenschappelijke en toegepaste kennis, het netwerk in de landbouw: onze kwaliteiten maken duidelijk dat wij kundig zijn in het leggen van verbindingen. Het denken vanuit het geheel en de samenhang in een agrosysteembenadering staat daarbij voorop. Geïnteresseerd? Bekijk onze projecten hieronder of neem contact op met Chris Koopmans.