Duurzaam bodembeheer

De landbouw staat voor flinke uitdagingen, zoals een veranderend klimaat en steeds strengere wetgeving. Hierbij wordt het belang van een gezonde bodem steeds duidelijker. Het Louis Bolk Instituut genereert (wetenschappelijke) kennis, werkt samen met boeren en experimenteert op bedrijven met maatregelen voor een gezonde bodem als basis voor een weerbare en robuuste productie. 

Een gezonde bodem

De bodem is een complex, levend geheel die aan de ene kant robuust is, maar tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Het is de basis onder ieder grondgebonden landbouwbedrijf. Een goed functionerende bodem levert productie op voor de boer, voedt het bodemleven, zorgt voor een goede waterhuishouding en is weerbaar tegen ziektes en plagen. De bodem draagt ook bij aan belangrijke maatschappelijke diensten zoals koolstofvastlegging voor klimaatmitigatie, waterregulatie en behoud van biodiversiteit. 

Beleid

Een duurzaam beheer van landbouwbodems is van groot belang. In veel beleidsopgaven is de bodemkwaliteit en een goed bodembeheer essentieel voor het slagen van het beleid. Voorbeelden van beleid waarin bodembeheer een belangrijke rol heeft zijn (i) het Nationaal Programma Landbouwbodems, (ii) de Visie op Kringlooplandbouw van het ministerie van LNV, (iii) het Nederlandse Klimaatakkoord, (iv) Het 6e actieprogramma nitraat met de herijking van het mestbeleid en (v) de Kaderrichtlijn water. Ook internationaal speelt dit o.a. met het klimaatakkoord van Parijs en de Farm to Fork Strategy van de EU. 
 

Organische stof

Bij boeren spelen thema’s zoals organische stofbeheer, het sluiten van kringlopen, waterberging, bodemweerbaarheid en bodemleven. Thema's die dan ook onderdeel zijn van ons praktijkgerichte onderzoek. Door het gebruik van praktische instrumenten helpen we het bodemleven te stimuleren, waterberging te realiseren voor perioden met droogte en processen te begrijpen met de inzet van modellen. Op deze manier geven we invulling aan zowel vragen vanuit de boerenpraktijk, ketenpartijen, agrarische collectieven, provincie en de nationale overheid.
 

Brede expertise 

Als Louis Bolk Instituut werken we met én voor boeren, bedrijfsleven, lokale, regionale en landelijke overheden. Wij hebben een team van onderzoekers met uiteenlopende expertise en veel kennis op het gebied van bodems, bodemprocessen, akkerbouw, organische stofbeheer, bodemleven & biodiversiteit en kringlopen. Daarbij benaderen we vraagstukken integraal en met het oog op de boer en de praktijk. 

Meer informatie

Onze expertise, onze wetenschappelijke en toegepaste kennis, ons netwerk in de landbouw betekent dat wij verbindingen kunnen leggen. Het denken vanuit het geheel en de samenhang in een agrosysteembenadering, staat daarbij voorop. Geïnteresseerd? Bekijk onze projecten hieronder of neem contact op met Chris Koopmans.
 

Projecten Duurzaam bodembeheer