Bodem en water belangrijk voor opbrengst natte teelten

Jeroen Pijlman, Jacco de Stigter, Waas Thissen, Abco de Buck. 2023. Bodem en water belangrijk voor opbrengst natte teelten. Vfocus. september. p. 12-16.
Pagina's / pages: 5
Download (pdf, 0.24 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Natte teelten, zoals lisdodde, riet en meerjarige wilde rijst, kunnen bijdragen aan meerdere doelstellingen in veenweidegebieden: het verminderen van bodemdaling en broeikasgasemissies, het verbeteren van de waterkwaliteit, meer ruimte geven voor biodiversiteit en verdiensten leveren uit ecosysteemdiensten en biomassaproductie. Lisdodde en riet worden al ingezet bij biobased bouwen. Maar hoeveel biomassa levert een hectare lisdodde of riet op? En welke factoren zijn daarin bepalend? Het eerste jaar onderzoek op acht locaties wijst uit dat gesteldheid van bodem en water in ieder geval belangrijke factoren zijn.

Trefwoorden in Nederlands: natte teelt, lisdodde, riet, veenweidegebieden, bodemdaling, broeikasgasemissie, waterkwaliteit, biodiversiteit, ecosysteem, biomassa