Werken aan een betere gezondheid in veedichte gebieden

In veedichte gebieden lopen spanningen tussen burgers en veehouders soms flink op. Omwonenden ervaren geurhinder en zijn bang voor hun gezondheid. Onze methodiek gebaseerd op het Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving heeft in de gemeenten Boekel en Land van Cuijk een constructieve dialoog mogelijk gemaakt tussen bewoners en veehouders. Daarbij is samengewerkt met GGD Hart voor Brabant. Het resultaat: wederzijds begrip en erkenning, met de wil om problemen samen op te lossen.

Tegengestelde belangen

Gemeenten en overheden in veedichte gebieden kennen de problematiek maar al te goed: veehouders die veelal binnen kaders van de wet hun bedrijf runnen, terwijl omwonenden klagen over geuroverlast. Vaak staan deze groepen lijnrecht tegenover elkaar: de burger komt op voor zijn gezondheid en de veehouder voor zijn bedrijf. Wethouders en beleidsmedewerkers erkennen hun tegengestelde belangen. Maar de problemen zijn daarmee nog niet opgelost. 

Persoonlijke gezondheidsbeleving of metingen van fijnstof en geur?

Want hoe ervaart de burger eigenlijk zijn eigen gezondheid? Dat is de cruciale vraag aan omwonenden in veedichte gebieden. Getallen van de hoeveelheid fijnstof of geureenheden zeggen bewoners vaak weinig. Het leidt er nogal eens toe dat partijen met de hakken in het zand gaan staan. Door te focussen op de persoonlijke beleving van hinder en gezondheid halen we andere informatie naar boven. Dat blijkt de sleutel te zijn voor een open dialoog. 

Werkmethode

Met een samen met GGD Hart voor Brabant speciaal ontwikkelde app registreren en monitoren we systematisch de beleving van gezondheid. Burgers houden in de app bij welke hinder zij ondervinden en gelijktijdig hoe zij hun (Positieve) Gezondheid scoren. Daarnaast organiseren we workshops waarin we met veehouders, omwonenden en gemeente knelpunten, aanwezige kwaliteiten en oplossingsrichtingen inventariseren. Het model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving van het Louis Bolk Instituut vormt daarvoor de basis. 

Grafiek Ervaren hinder
Figuur 1. Ervaren hinder - voorbeeld van data verkregen uit door deelnemende burgers ingevoerde gegevens in de app.
 
Grafiek relatie tussen ervaren hinder en Postitieve Gezondheid
Figuur 2. Relatie tussen ervaren hinder en ervaren Positieve Gezondheid: bij het ervaren van ernstige hinder neemt de ervaren gezondheid af.
 

Veelbelovende resultaten

De persoonlijke informatie-uitwisseling tussen Noord-Brabantse veehouders en burgers over de bedrijfsactiviteiten en de ervaren hinder leidt duidelijk tot wederzijds begrip. Burgers en veehouders voelen zich letterlijk gehoord. Het Louis Bolk Instituut analyseert samen met de GGD Brabant vanuit een objectieve onderzoeksrol de gegevens en begeleidt het proces. Het resultaat: een open dialoog tussen veehouders en bewoners en de wil om de problemen samen aan te pakken. Deze innovatieve werkmethode is nu klaar om uit te rollen in andere gemeenten. Gebiedsmanagers en beleidsmedewerkers erkennen in dit project het belang om gezondheid in samenhang te zien met de leefomgeving: een integrale, participatieve werkwijze, zoals deze nog niet eerder is toegepast. De wethouders zijn trots op het gevoerde proces en het resultaat.

Bekijk in deze video hoe wethouders, veehouder, omwonende en onderzoeker terugkijken op het project en welke toepassingsmogelijkheden we zien:


Nieuwe Omgevingswet: integrale aanpak van de leefomgeving

De werkmethode van het Louis Bolk Instituut en de GGD sluit uitstekend aan bij de integrale benadering die de nieuwe Omgevingswet vereist en die volgens planning in 2023 ingaat. Lokale en regionale overheden krijgen dan te maken met eenvoudigere wetgeving bij het starten van nieuwe ruimtelijke projecten. Daarbij krijgt gezondheid een centrale plaats in de besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan trajecten voor De hier ontwikkelde werkmethode en app bieden gebiedsmanagers, beleidsmedewerkers en wethouders ook handvatten bij andere leefomgeving-thema’s, zoals geluidhinder of het plaatsen van windmolens of 5 G-masten. 

Meer informatie

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem contact op met Sjef Staps.