Bedrijfsprofiel, statuten en bestuur

Bedrijfsprofiel

Het Louis Bolk Instituut is een onderzoeksinstituut dat kennis ontwikkelt over duurzame landbouw, voeding en gezondheid, voor en met de praktijk. Het instituut is opgericht in 1976, is gevestigd in Bunnik en er werken zo’n 70 medewerkers op de verschillende onderzoeksthema’s. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere ministeries van LNV en VWS, provincies, gemeenten, waterschappen, Europese Commissie, terreinbeherende organisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, natuurorganisaties en fondsen. Lees onze informatiebrochure voor beleidsmakers, financiers en opdrachtgevers.

De in de statuten opgenomen doelstelling van de stichting is: het bevorderen van kennisontwikkeling voor biologische en duurzame landbouw, de natuur, de voeding en gezondheidzorg op een holistische wijze, zodanig dat recht gedaan wordt aan de integriteit van het leven. Bekijk onze missie en visie.

Het Louis Bolk Instituut is een stichting zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling), met RSIN 005182736. Het standaardformulier met openbare gegevens met ANBI-status is beschikbaar.

Kwaliteit van onderzoek

In de onafhankelijke evaluatie van de kwaliteit van het onderzoek van het Louis Bolk Instituut over de periode 2018 tot 2023 concludeert Technopolis:

  • Het Louis Bolk Instituut levert onderzoek van hoge kwaliteit
  • De ontwikkelde kennis heeft economische en maatschappelijke impact
  • Het onafhankelijke onderzoeksinstituut is vitaal gezien de financiën, personeel en organisatie
  • Inhoudelijk liggen er veel kansen op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid

De evaluatie maakte deel uit van de overweging van het ministerie van LNV om aan het Louis Bolk Instituut de meerjarige subsidie strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s (SBO-regeling) toe te kennen. Technopolis is een gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbureau in beleidsevaluaties op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Dit bureau heeft het Louis Bolk Instituut in opdracht van LNV in 2023 geëvalueerd aan de hand van de criteria voor het opzetten en uitvoeren van een programma in het kader van de SBO-regeling. Lees het evaluatierapport van Technopolis.

Bestuur

Stichting Louis Bolk Instituut wordt bestuurd door directeur-bestuurder Ilse Geijzendorffer.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en stelt beloningen, de jaarbegroting en het bestuursverslag van de stichting vast. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • M.H.C. Komen (Rien)
  • P.V. Jeurink (Prescilla)
  • S.M.C.A. Joha- van Abswoude (Saskia)
  • S.E. Mager (Sander)

Functies en nevenfuncties

Alle functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en van de directie/bestuur van het Louis Bolk Instituut staan in dit overzicht.

Financiële vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vacatievergoeding van € 5.306. De voorzitter ontvangt € 7.958. Jaarlijks worden de RvT-vergoedingen geïndexeerd gelijk aan de lonen in de organisatie. De hier genoemde vergoedingen zijn de referentiegetallen uit 2023.

Medewerkers worden individueel beloond voor hun werkzaamheden conform het Arbeidsreglement van de Stichting Louis Bolk Instituut, waarin het beloningsbeleid en de salarisschalen zijn opgenomen. Volgens artikel 5, lid 4 van de Statuten geschiedt vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder door de RvT.

Verantwoording

Bekijk het Jaarverslag 2023 voor een terugblik op de hoogtepunten van onze onderzoeksprojecten en een interview met de directeur-bestuurder en de voorzitter van Raad van Toezicht.

Download het Bestuursverslag 2023 voor de jaarrekening en toelichting.

Louis Bolk

Het onderzoeksinstituut is vernoemd naar Louis Bolk (1866-1930), hoogleraar humane anatomie aan de Universiteit van Amsterdam en als bioloog verbonden aan Artis. Hij hield zich vooral bezig met de menselijke evolutie. Bij de oprichting in 1976 was de grondslag van het Louis Bolk Instituut antroposofische gezondheidszorg. Later is dit uitgebreid met biodynamische landbouw. Daarna volgde een periode met focus op biologische landbouw. Nu herkennen en erkennen opdrachtgevers en partners al decennialang onze actieve rol in de verduurzaming van landbouw, voeding en gezondheid. Blijvende waarden zijn een holistische benadering, verandering op systeemniveau en nieuwsgierigheid.

Louis Bolk: "Hoe ruimer zou onze opvatting van het leven zijn, indien het ons gegeven ware dit eens te bestuderen met verkleinglazen."

Vanuit het Louis Bolk Instituut kijken wij zowel met verkleinglazen als met vergrootlenzen naar de maatschappij en de omgeving waar we leven en werken.